“Root bound” đối với cây cối được tạm hiểu là bộ rễ quấn dày trong…